COOKIES
This site uses cookies to analyse how you use it. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

Perustietoja TERCOsta

Perustietoja TERCOsta

TERCO – Eurooppalainen alueellinen yhteistyö kasvun, työpaikkojen ja elämänlaadun tekijänä

Aihepiiri

Kansainvälinen alueellinen yhteistyö EUn sisä- ja ulkorajojen yli


Sisältö

Alueellinen yhteistyö nähdään tärkeänä innovaatioita ja sen myötä kestävää kehitystä ja työpaikkojen syntymistä edistävänä tekijänä. Eurooppalainen alueellinen yhteistyö vahvistaa ihmisten ja alueyksiköiden välistä vuorovaikutusta, mikä välittää rajat ylittäviä aluepolitiikan toimintakäytäntöjä.

Alueellisesta yhteistyöstä on kokemusta monelta taholta ja sitä edistetään myös nykyisellä EUn rakennerahastokaudella 2007-2013. EUn jäsenmaiden alueita ja kaupunkeja kannustetaan toimimaan yhdessä. Tämä viesti on luettavissa esimerkiksi Euroopan Komission vuonna 2008 julkaisemasta territoriaalista koheesiota käsittelevästä vihreästä kirjasta.

Alueellisen yhteistyön kehittäminen edellyttää sen vaikutustekijöitä ja hallintamalleja koskevaa tutkimustietoa. Tällaista tietämystä tarvitaan myös tulevien rakennerahasto-ohjelmien käyttöön.

 

Keskeiset tutkimusalat

Alueellisen yhteistyön nykyisten alojen arviointi: riittävätkö ne aluekehityksen haasteiden kuten kilpailukyvyn, väestön ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen tuottamien ongelmien ratkaisemiseen? Tarvitaanko uusia yhteistyöaloja?

Kansainvälisen alueellisen yhteistyön reunaehtojen ja hallintamallien analyysi: mitkä edesauttavat yhteistyön toteuttamista ja onnistumista?

Infrastruktuuri-investointien roolia yhteistyöohjelmissa koskeva tutkimus.

Tapaustutkimukset: Kuinka yhteistyötä toteutetaan eri alueilla ja mihin mittaan sen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä voidaan siirtää?

 

Odotettavissa olevat tulokset

Perustiedot alueellisen yhteistyön (yhteisistä) ominaispiirteistä.

Alueelliseen yhtesityöhön osallistuvia alueita ja niiden kehitysmahdollisuuksia kuvaavat ja vertailevat aineistot ja tulokset.

Kansainvälistä alueellista yhteistyötä ja raja-alueyhteistyötä koskevat typologiat sekä kartat seuraavista teemoista: 1) erilaiset (potentiaaliset) yhteistyöalueet, 2) yksittäisiä yhteistyöalueita koskevat kuvaukset (ominaispiirteet, heikkoudet ja vahvuudet), 3) kunkin yhteistyöalueen potentiaali ja haasteet.

 

Pääpartneri

EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Poland

Ohjausryhmä

Philippe Doucet

Joaquin Farinos Dasi

Rahoitus: € 849 710,00

Tutkimusperiodi: 2/2010-3/2013

 

Raportointi

Aloitusraportti: 2.9.2010

Väliraportti: 4.4.2011

Loppuraportin luonnos: 1.6.2012

Loppuraportti: 1.7. 2012

Lisätietoja on saatavissa ESPON-ohjelman koordinaatioyksiköstä:

Marjan VAN HERWIJNEN, ks.  http://www.espon.eu/main/Menu_Contact/

TERCO-projektin suomalaisen tutkimusryhmän yhteyshenkilö on Heikki Eskelinen.