COOKIES
Ta strona używa plików cookies jedynie w celach statystycznych. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu wyrażasz na to zgodę. Informacje o tym czym są pliki cookies i jak je wyłączyć znajdziesz tutaj.

O Projekcie TERCO

O Projekcie TERCO

TERCO – Europejska współpraca terytorialna jako czynnik wzrostu, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia (European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life).

Temat Projektu

Tematem projektu jest międzynarodowa współpraca terytorialna prowadzona zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i z regionami państw sąsiadujących ze Wspólnotą.

Zakres tematyczny

Współpraca terytorialna jest uważana za jeden z najważniejszych czynników innowacyjności, która stanowi kluczowym elementem rozwoju zrównoważonego i tworzenia miejsc pracy. Europejska współpraca terytorialna umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie polityki regionalnej. Wymiana ta może zachodzić zarówno między regionami jak i między ich mieszkańcami, pomimo dzielących ich granic.

Doświadczenia współpracy terytorialnej są udziałem różnorodnych obszarów, często o bardzo odmiennych strukturach gospodarczych, społecznych i geograficznych. Jednym z celów obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej (2007-2013) jest wspieranie i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Współpraca ta – zarówno w aspekcie międzynarodowym jak i międzyregionalnym – związana jest bowiem z powstawaniem wartości dodanej. Europejskie regiony i miasta są zachęcane do podejmowania współpracy, której efektem jest wypracowywanie rozwiązań problemów występujących w różnych dziedzinach. Także Komisja Europejska w opracowaniu pt. „Zielona Księga na temat Spójności Terytorialnej” wskazuje na duże znaczenie współpracy terytorialnej nie tylko dla rozwoju regionów, ale także dla trwałego i zrównoważonego wzrostu Unii Europejskiej jako całości.

Skuteczność przyszłych wysiłków na rzecz wzmocnienia współpracy terytorialnej może wspierać znajomość czynników sprzyjających i modyfikujących tę współpracę, jak również najbardziej sprawnych struktur zarządzania. Wiedza ta może zwiększyć zainteresowanie miast, regionów i krajów nawiązywaniem współpracy z zagranicznymi partnerami, jak również przyczynić się do lepszego określenia wsparcia, jakie współpraca terytorialna powinna otrzymać ze strony funduszy strukturalnych.

Główne obszary badawcze
Ocena stopnia dopasowania obecnych rodzajów współpracy terytorialnej do przyszłych wyzwań rozwoju regionalnego (konkurencyjność w skali globalnej, spójność, zmiany klimatu, procesy demograficzne) oraz propozycje nowych obszarów współpracy w aspekcie europejskim.
Analiza skali terytorialnej najbardziej odpowiedniej dla różnych dziedzin współpracy.
Określenie warunków i modeli zarządzania w największym stopniu sprzyjających realizacji współpracy terytorialnej.
Zbadanie roli inwestycji infrastrukturalnych w programach współpracy.
Badania w ramach studiów przypadku w celu określenia w sposób bardziej szczegółowy mechanizmów procesu decyzyjnego w przypadku różnych rodzajów współpracy oraz oceny zdobytych doświadczeń i potencjalnych możliwości transferu dobrych praktyk na inne obszary.

Przewidywane rezultaty
Dane na temat cech charakterystycznych oraz niezbędnych uwarunkowań terytorialnych prowadzących do nawiązania współpracy międzynarodowej.
Wskaźniki ukazujące dodatkowe informacje na temat różnych typów regionów zaangażowanych w europejską współpracę terytorialną oraz nowe kompleksowe wskaźniki określające szanse rozwojowe tych obszarów, ich sytuację społeczno-gospodarczą oraz pozycję konkurencyjną.
Typologia obszarów współpracy międzynarodowej oparta o terytorialne wskaźniki ich cech, mocne i słabe strony oraz szanse i wyzwania.
Mapy Europy obrazujące (1) typologię różnych (potencjalnych) obszarów współpracy (2) obecną sytuację potencjalnych obszarów współpracy (cechy charakterystyczne, mocne i słabe strony) (3) regionalne możliwości i wyzwania potencjalnych obszarów współpracy


Partner wiodący

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Polska

Szczegółowe informacje na temat zespołu badawczego projektu można znaleźć w zakładce Partnerzy.


Rada opiniująca

Philippe Doucet

Joaquin Farinos Dasi

Budżet: € 849 710,00

Czas trwania projektu: luty 2010 – marzec 2013

 

Terminy kolejnych raportów

Raport wstępny: 2 września 2010

Raport okresowy: 4 kwietnia 2011

Wstępny raport końcowy: 2 marca 2012

Raport końcowy: 1 lipca 2012

 

Więcej informacji

W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z ekspertem koordynującym projekt w Jednostce Koordynującej Programu ESPON:
Marjan VAN HERWIJNEN, http://www.espon.eu/main/Menu_Contact/

Osobą kontaktową w Polsce jest dr hab. Katarzyna ZAWALINSKA: k.zawalinska@uw.edu.pl